Sociale impuls

Fjodor streeft naar de realisatie van een vernieuwende hogeschool voor geestwetenschap die midden in de samenleving staat, en die zich hieruit voedt en deze inspireert. Deze bestaat uit de volgende drie onderdelen:

– Wetenschap die zich met scholing van het denken op de geest richt en zich hierdoor laat bevruchten tot imaginatie of beeldbewustzijn (geesteswetenschap)
– Objectieve kunst die de werkingen in mens, natuur en kosmos onderzoekt en uitwerkt in kunstzinnige scheppingen. Deze biedt mogelijkheden om de innerlijke leiding in processen te kunnen ervaren en ook toe te passen, en schept derhalve de mogelijkheden tot inspiratieve vaardigheden
– Morele techniek die het goede dat als ontwikkelingskiemen in verschijnselen en wezens schuilt, tracht te verwezenlijken. Derhalve helpt een dergelijke techniek bij het ontwikkelen van het helder willen, het intuïtieve bewustzijn.

Deze drie afdelingen zijn onderling nauw verweven, zodat zij elkaar kunnen bevruchten.

Over de sociale impuls

Fjodor werkt nauw samen met verschillende organisaties en initiatieven in binnen- en buitenland. In Amsterdam was er de Bruisvat huiskamer hogeschool, waar tot in 2003 regelmatig bijeenkomsten, lezingen en cursussen werden gehouden. Fjodor is voortgekomen uit een jongerenplatform in Amsterdam, van waaruit bijeenkomsten werden georganiseerd (de Dynamische Dinsdag). Vanuit Fjodor werden in samenwerking met dit jongerenplatform cursussen georganiseerd die een kunstzinnig- en doekarakter hebben. Het tijdschrift ‘Bruisvat voor cultuurvernieuwing’ is een tijdlang spreekbuis geweest voor dit associatieve samenwerkingsverband. Daarna kwam tijdschrift ‘Sampo voor Cultuurvernieuwing’, en sinds 2017 ‘Sterrenwijs’.
Daarnaast is met Fjodor geassocieerd een skala van initiatieven en productie-eenheden op geestelijk, cultureel en economisch gebied. Te noemen zijn het scholingscentrum ‘De Verandering’ te Eefde, de ‘Rune-Werkplaats‘ te Nieuw Lekkerland met boeken, beelden, cursussen, instrumenten en muziektheater, Lifeflows en Healingworkz in Rotterdam, stichting ‘Bodemwerk’ te Schagen en verschillende individueel werkzame kunstenaars en wetenschappers. In het buitenland zijn te noemen De Wereldwerf in Olen, België, Harpa in Alverco, Portugal, Atelier Lichtbringer in Wenen, Oostenrijk, en Studio Tiller in Duitsland.
De Jaspis scholingscursussen worden gegeven in binnen- en buitenland. Om een praktische concretisatie van de methoden in cursussen en bijeenkomsten meer vaste voet aan de grond te geven, wordt vooraleerst gestreefd naar een centrale werk- en cursusruimte, bestaande uit een of meerdere ruimtes. Nu is dit voorlopig in Nieuw Lekkerland, onder de rook van Rotterdam en gelegen naast de Lek. Lifeflows.nl en de Jaspis School organiseren hier nu ontmoetingsavonden, al of niet met een thema, cursussen, congresjes, presentaties en kleine voorstellingen, afhankelijk van de levende vraag; waar initiatieven kunnen klinken en zo mogelijk gestimuleerd worden en in projecten vorm kunnen krijgen. Belangrijk is hier het ontmoetings- en uitwisselingskarakter. Hier mogen eenieders innerlijke ervaringen klinken, zonder oordeel des persoons of zijn achtergrond. Voor de projecten wordt gestreefd naar ateliers en werkruimten, alsook naar de werving van fondsen om onderzoekers vrij van het economische te kunnen houden. Klik hier voor meer informatie over ons plan ter realisatie hiervan.

Nu zijn wij bezig om de activiteiten in het sociale te bundelen in de Vereniging De Fjodor Gemeenschap (in oprichting), waardoor we met de sociaal-culturele gemeenschap achter ons werk een bedding kunnen vormen voor de spirituele impuls, die uiteindelijk kan uitmonden in de realisatie van het tempel-theater en scholingsgebouw de Fjodor Dome.

Over de sociaal-organisatorische impuls

Om de genoemde aan Fjodor gelieerde activiteiten, waarvan Fjodor mede-impulsator is, alsook de daarbinnen levende individuele impulsen van verschillende mensen een kans te geven, is een tijdlang een open samenwerkingsverband gevormd waaraan een zevenledige organisatie ten grondslag ligt. Hierbinnen hebben de deelnemende mensen elkaars impulsen leren herkennen, en wanneer zij door elkaar konden en wilden worden gedragen, kon er vanuit het samenwerkingsverband getracht worden om tot realisatie te komen van ieders initiatieven. Dit vergt een open instelling naar elkaar, en een houding van toewijding, verantwoordelijkheid aan elkaars wezen en lot. Er is een vrijwillige taakverdeling binnen het samenwerkingsverband ontstaan, waarin ieder zijn initiatieven kan ontplooien, zonder dat de eigen ontplooide activiteiten (in werk, instituut of stichting) daarvan hinder ondervinden – het open karakter blijft daardoor gewaarborgd. Dit heeft een tijdlang gefunctioneerd, maar door het wantrouwen en onbegrip van enige deelnemers, is dit onlangs beëindigd. Wat helaas meer over de mensen dan over de zevenledigheid als open organisatiestructuur zegt.

Deze zevenledige organisatiestructuur is gegrondvest op waarnemingen van geledingen binnen de mens zelf (zijn levensprocessen) en binnen menselijke organisaties, zoals bedrijven, en vloeit voort uit de astrosofie. Het gaat hier namelijk om de mogelijkheid die zo geboden wordt aan een hoger (Aartsengel) wezen om in dat samenwerkings-verband zich te kunnen belichamen en deze inspirerend te sturen. Daardoor kunnen de deelnemers door hun eigen impulsen helder te krijgen en uit te kunnen werken, hun eigen kennis en inzichten toetsen en bundelen met en aan elkaar, waardoor de uit de geestelijke wereld stammende wijsheid (moeder Sofia) zich kan hergroeperen rond de in iedere deelnemer aanwezige individuele en aldus gebundelde inzichten.
Deze organische zevenledigheid bestaat uit:

– Een persoon of groep die onderzoek verricht; deze stelt zich vragen en gaat al doende werken aan mogelijke oplossingen dan wel toepassingen die nodig zijn om zijn vragen te kunnen beantwoorden (dus doe-onderzoek, overeenkomstig de hogere stappen van fenomenologie). In een bedrijf heet dit de research-afdeling (Saturnus geleding).

– Een persoon of groep die lijnen uitdenkt tussen wat uit onderzoek als resultaten naar voren komt, en waarvoor het samenwerkingsverband van buitenaf of van binnenuit aan vragen en initiatieven wordt gesteld. Overdenkend worden suggesties aangereikt, op grond waarvan de beleidsvergadering, bestaande uit vertegenwoordigers van alle geledingen, hun richting kunnen bepalen. In een bedrijf heet dit de directie; binnen het samenwerkingsverband is echter geen directe beslissingsbevoegdheid aan hen toegedacht. Zij verzorgt daarnaast de coördinatie en het onderricht of onderwijs, indien van toepassing (Jupitergeleding).

– Een persoon of groep die initiatieven uitvoert (van het beleidsorgaan), van zichzelf, die initiatieven van anderen tracht helder te krijgen en uit te voeren ofwel hierbij steun en wegen zoekt. In een bedrijf heet dit het management kader. Hier echter voeren zij ook initiatieven uit die niet alleen via het beleidsorgaan worden aangeleverd, maar door individuen. Zij scheppen daar de benodigde ruimte toe (Marsgeleding).

– Een persoon of groep die de innerlijke communicatie verzorgt tussen de overige organische geledingen, en die daarmee een bedding schept waarbinnen de gehele samenwerkingsgroep goed kan functioneren. In een bedrijf heet dit de administratie en het secretariaat; hier komen de functies van ontmoetingsplatforms en kunstzinnige bijdragen er bij; deze laatste maken de innerlijke ontwikkeling tussen deelnemers en met van buiten komende mensen mogelijk (Venusgeleding).

– Een groep die de contacten onderhoudt met mensen, groepen of organisaties buiten het samenwerkingsverband; in materieel opzicht gaat het hier om in- en verkoop van goederen, diensten, maken van reclame; op intermenselijk niveau het leggen van verbanden en onderhouden van netwerken, associaties (Mercuriusgeleding).

– Een groep mensen en vertegenwoordigers van een bedrijf of productie-eenheid die binnen het samenwerkings-verband actief is, en die voor een economische voet zorg draagt, dan wel hierin is ingebed. Dit kan zijn een (eenmans)bedrijf, werknemer, maar ook een gezin of samenleefverband, daar deze direct een voet in het economische hebben. Binnen een bedrijf heet dit de productie-afdeling (maansgeleding).
– Een beleidsorgaan komt regelmatig bijeen; hierin hebben zitting een of meerdere vertegenwoordigers van alle afdelingen. Hier klinken de verschillende bezigheden, en indien dat noodzakelijk is, worden lijnen van actie bepaald. Elke geleding heeft een zekere mate van autonomiteit, waarvoor hij een zeker mandaat heeft gekregen; echter in zaken die de gehele groep aangaan, dient een breed draagvlak van instemming te zijn, wil iets kunnen lukken. Binnen het beleidsorgaan heerst volkomen gelijkheid onder de vertegenwoordigde geledingen (Zonne-orgaan). Afwisselend zit hier iemand voor, notuleert, etc.

De werkgemeenschap is geheel open; iedere vertegenwoordiger springt in waar hij dat nodig vindt, en bindt zich dan een van tevoren afgesproken periode aan die taak. Daarnaast kan hij wel zeker werk binnen andere geledingen, en ook andere werkverbanden vervullen. Binnen het werkverband is hij echter aansprakelijk voor zijn op zich genomen taak. De scholingsmethoden zijn erop gericht deze organische structuur helder te krijgen, in zichzelf zowel als in de omgeving.

Uit dit zevengeleed samenwerkingsverband ontstaan drie concentrische ringen van mensen en organisaties. Een buitenste ring bestaat uit bedrijfjes, productie-eenheden, gezinnen en samenlevingsverbanden die met het werkverband zijn verbonden. Geheel binnen liggen de geledingen die onderzoek uitvoeren, en die denkend beleidslijnen suggereren (deze zijn echter niet geïsoleerd en opgesloten, maar kunnen enkel functioneren in en vanuit de productie, overeenkomstig het doe-karakter van het onderzoek, en degenen die voeling met binnen- en buitenassociaties houden). Er is een middelste kring van ontmoetingsplatformen, waar initiatieven kunnen klinken, en waar ontmoetingen kunnen plaatsvinden.
Als volgt:

Binnencirkel:
*Onderzoek
*Denktank, onderricht

Middencirkel:
*Initiatief-platform (uitvoerend orgaan)
*Innerlijk milieu en ontmoeting; secretarieel aanspreekpunt *Beleidsorgaan

Buitencirkel:
*Contactennetwerk met buiten; in- en verkoop
*Productie, woon-werk- eenheden, netwerk van productie-eenheden, bedrijven.


Van verschillende werkverbanden die in de loop der tijd her en der kunnen ontstaan, kunnen de overeenkomstige geledingen onderling contacten onderhouden, als een associatief netwerk van producenten, initiatieven en bedrijven. Wat betreft bijvoorbeeld onderzoek en beleidsrichtingen kan zo voorkomen worden dat telkens opnieuw het wiel moet worden uitgevonden. Daarnaast kan door verdergaande associatievorming de onderlinge ruil en uitwisseling tot pluriforme productie leiden, en niet zozeer tot louter concurrentie.
Binnen de kernen van aldus georganiseerde werkverbanden kunnen vernieuwde kunst- en wetenschapsactiviteiten plaats vinden, gedragen door de economische en sociale bedding. Deze kan een geografisch verspreid karakter krijgen, en werkt zo juist pluriformiteit van het geestesleven in de hand.
Om deze sociaal-organisatorische impuls dus ook in bredere kring werkbaar in maatschappij en cultuur te laten zijn, kan uit de met Fjodor gelieerde initiatieven, belanghebbende producenten en bedrijven een associatief netwerk ontstaan, welke met wederzijdse kennis ad hoc-netwerken per project kunnen vormen. Hierbij horen ook de donateurs die verschillende ontwikkelingen mogelijk kunnen maken. Fjodors taak binnen het beschreven samenwerkingsverband is het stimuleren van onderzoek en openbaring van die resultaten, van waaruit een innerlijke kern van onderzoek, en uiteindelijk een hogeschool met de genoemde drie niveaus zal kunnen ontstaan, omdat het gedragen wordt. Aanvankelijk heeft natuurlijk elke Saturnusgeleding in een te vormen samenwerkings-verband, wat overal kan, de kiem van zo’n hogeschool in zich, daar onderzoek deze vanzelf oproept.
Deze sociale en organisatorische impulsen vormen daarom een bedding voor de te realiseren hogeschool-activiteiten, en ook uiteindelijk het scholingsgebouw Widarhalla en de daarin plaats vindende sociaal-culturele en naar de geest ontwikkelende activiteiten.