De Widar Dome

ORGANO-DYNAMISCH GEBOUW VANUIT DE MENSWORDING

wh_zo

Het gebouw, zijn doelen en onderdelen

Het gebouw beoogt de innerlijke kwaliteiten van de mens die voor zijn ontwikkeling zorgen en die zijn gelegen op de niet-zichtbare lichamen, dat zijn het levenslichaam, de ziel en de geest, in beeld en werkingen te laten beleven. Als grotere boog gaat het om de Woordkrachten van Christus die in zijn werkingen worden benaderd, zodat die als beelden en innerlijk ook inspiratief kunnen worden beleefd. Daar Christus de reeds geworden mensenzoon is, verwijst het gehele gebouw in zijn vormgeving ook naar onszelf: de scheppende toekomstkiemen die wij in ons dragen.

Inleiding

Op dit moment is er geen gebouw of ruimte in plastiek uitgevoerd, die zodanig het leven uitdrukt dat daarmee de levenswereld wordt benaderd. Het uitgangspunt voor de huidige architectuur is het vierkant, de kubus en de rechthoek. Deze op zichzelf weinig sprekende ruimte is praktisch, want aangepast aan de verticale gang van de huidige mens, samenhangend met ons ik-bewustzijn. Hierbinnen kan ieder mens vrijheid in zijn denken ontwikkelen. Ook de gangbare ‘organische’ architectuur sluit op deze traditie aan, ondanks dat hierin wordt getracht om rechte hoeken af te snijden, wanden niet altijd loodrecht op elkaar aansluiten en hier en daar een muur ietwat schuin wordt geplaatst. Er worden geen gebogen, en daarmee tot leven komende vlakken in betrokken; om redenen van praktisch nut, maar ook uit angst om houvast te verliezen. Het horizontale vloervlak, de verticale muurverheffing vormt het uitgangspunt.
Toch vraagt elke bezigheid zijn eigen vormwereld, en heeft als zodanig zijn eigen omhullende ruimte nodig om volledig tot zijn recht te kunnen komen. Dit gebeurt natuurlijk enkel wanneer de mensen die deze ruimte gebruiken, het nodige bewustzijn hebben ontwikkeld dat zij eerbied voor hun handelingen hebben en daar doorheen bewust een verbinding met de achter de fysieke wereld liggende levenswereld en daarin werkzame geest willen leggen (dus religie bedrijven in de meest pure zin van het woord).
Het ontwikkelde Fjodor-gebouw wil hiertoe een uitgangspunt vormen; door adequate ruimtes voor handelingen te scheppen, kan elke ruimte op eigen, specifieke wijze de verbinding met de ermee samenhangende levenswereld scheppen, zodat men in het doen de verbinding weer kan leggen. Aangezien de mens zelf uit organische krachten is opgebouwd, welke afkomstig zijn uit verschillende hoeken van de kosmos en uit de verschillende levenssferen (aangegeven door de sterrenbeelden van de dierenriem en de planeten als lichamen die die sferen omcirkelen), worden de ruimten in het gebouw vanuit de vormkrachten van de mens, zijn orgaanruimtes, vorm gegeven. Dit om door die orgaanprocessen heen weer de verbinding met de levensbereiken van binnen- en buitenwereld te kunnen leggen. Het gebouw heeft zodoende scholingskarakter, en kan als zodanig gebruikt worden; het poogt daarmee ingangen tot de geestwerelden te scheppen.
Zoals het Johannes-evangelie begint met dat het Wereldwoord vlees is geworden in Christus als voorganger van de gehele mensheid, zo worden deze Woordkrachten, welke in elk natuurrijk als letters zijn ingeschreven, maar in de mens tot gehele compositie worden, als ideale vormen en gebaren in het gebouw gestalte gegeven. Daarmee wordt met name de mogelijkheid geschapen dat door begrip voor deze Woordkrachten te krijgen, men stap voor stap toegang kan leren krijgen tot het door Christus in het eerste derde deel van de twintigste eeuw gestichte geestelijke rijk in de levenswereld. Dit kun je enkel bereiken door in jezelf die innerlijke organen te wekken en ontwikkelen die ons deze werelden waar kunnen laten nemen. Dat is wat in de Bijbel wordt genoemd de ontwikkeling van de Mensenzoon. Zodoende poogt het gebouw een toegang te verschaffen tot de Woord-mysteriën, voor elk mens op zijn ontwikkelingsstadium, en met zijn eigen ingang tot deze geestelijke wereld (ieder vanuit zijn eigen wereldvisie, zielekleuring, gegrondvest in specifieke constitutie, temperament en orgaanprocessen).
Om de Engelenwereld in zijn hiërarchische ordening en specifieke werkingen te kunnen leren herkennen, is er een grote zaal waarin muziektheater kan worden uitgevoerd, waar door de spelers in de geestwerkingen kan worden gedaan, en zo met hen mee worden geleefd. Dit als ervaringsweg voor speler en toeschouwer, welke leidt naar geest-intuïtie (theater wordt hierbij gezien als een onderzoeksmethode om tot de geest te kunnen komen, want werkend door de daden van de mensen heen, als uitdrukking van hun karma).

Zie hier een video impressie; klik hier voor een langere videopresentatie met uitleg.

Wh_NO_struiken

Over het gebouw

Dit is organisch-plastisch ontwikkeld vanuit het oerbeeld van wat de mens zal kunnen worden wanneer hij de Mensenzoon in zich tot ontwikkeling brengt. Hiertoe zijn de volgende onderdelen gepland:

* Het gebouw is van de buitenkant driegeleed, met een ronde koepel naar het oosten, overeenkomstig het sferische denken; een gebaren, meer wilsachtig deel naar het westen, waaronder zich het toneel bevindt, en een verbindend middenstuk tussen een antipathisch opstreven (eurythmisch ‘N’) en een sympathisch spreiden en omvatten (eurythmisch ‘M’), overeenkomstig het gevoel dat in het midden van ons wezen de gevoelens draagt, welke uitbalanceren tussen gedachten en wilsbestrevingen.

* Twaalf poorten met elk een specifiek gebaar, overeenkomstig de twaalf zintuigen; ieder kan kiezen hoe hij binnen komt. Na deze poort een hal met kleurgebaar dat in de ziel correspondeert met dat zintuig. Naar de kelder toe twaalf nissen met ruimten waarin de te ontwikkelen hoofd-deugden als gebaren staan (sculpturen).

MtWhPRTKRLIB MtWhPRT8_11

r01-reukzinpoort2-hoorzin_poort

wh-poort-10-kijkzin  wh-poort-2-wezenszin

* Drie gemeenschappelijke hallen met elk een eigen karakter, overeenkomstig de zielefuncties denken, voelen en willen. Ze zijn te gebruiken als foyers en als zalen.

* Een theaterzaal in het midden met vijf gelede organisch gevormde tribunes, welke afspiegelingen zijn van eén van de orgaanprocessen die zich gebarend spiegelen in de ziel. In deze zaal, welke ruimte biedt aan 1008 personen (12 x 7 x 12), zal muziek, theater en muziektheater kunnen worden uitgevoerd die de werkingen van de geest tot uitdrukking brengen.

MtWhGBZAAL1 theaterzaal_3_zijkant-3

Zaal met organisch gelede tribunes, en omgrensd met groot beeld van sterrenbeeld de Draak.

MtWhGBTON3 wh-podium-5-bijgesneden

MtWhGBTON4    lier1

Toneel vanuit de zaal en van buitenaf gezien. Model heeft het sterrenbeeld Lier voor het toneel gestaan.

* Drie rondgangen boven elkaar. Op de bovenste staan de noordelijke sterrenbeelden als inspiratief ontwikkelde plastieken uitgebeeld. Op de middelste rondgang worden nissen gevormd die samenhangen met de dierenriembeelden en hun specifiek gekleurde werking in de ziel, welke in kleur en gebaar in de nis worden verbeeld. Elk aansluitend op een ermee samenhangende ingang tot het gebouw als benadering van een zintuigpoort. In de onderste gang zijn de zuidelijke sterrenbeelden als inspiratieve gebaren verbeeld, alsook de door ons mogelijk te ontwikkelen deugden als gebaren die ons kunnen leiden naar de geestelijke wereld; deze beelden zijn geplaatst in ruimten die hen kunnen doen ontstaan.

MtWhPERSEUS DRAAKV MtWhPEGASOS2

CETUSB ANDROV HYDRAA

Op volgorde v.l.n.r. en van boven naar onderen: Modellen van de sterrenbeelden als vormgebaren van Perseus, Draak, Pegasus, Walvis, Andromeda, Kleine Waterslang en Lier. Was, klei, hout.

* Onder de theaterzaal zijn meerdere ruimtes die de verschillende orgaanwerkingen, hun afspiegeling in de ziel en hun verbinding met de elementen in vorm, kleur en ruimtewerkingen tot uitdrukking brengen. Door in deze ruimtes te werken, kun je bewust in contact leren treden met deze elementenwerelden in en om je heen. Ze zijn bedoeld als scholingsruimten.

MtWhNIERruimte1K MtWhLONGruimte1 MtWhLEVERruimte1

                              Klei- en wasmodellen voor nier-, long- en leverruimten.

12-leverruimte_ingang

13-leverruimte_zijaanzicht15-leverruimte_boven_naar_uitgang

Tekeningen van de leverruimte

Innerlijke orgaanruimten:

De ruimten in de onderste gang geven op verschillende, relevante plaatsen toegang tot verschillende ruimten die onder de grote zaal zijn en die elk een afbeeld zijn van een van onze innerlijke orgaanprocessen (zeven in totaal).
Vier van deze ruimten, welke elk vanuit een specifiek orgaanproces zijn vorm gegeven en daar deze elk een verschillend elementrijk in ons bewerkstelligen, kunnen zodanig als scholingsruimten worden gebruikt, dat zij ook door middel van gerichte oefeningen toegang tot deze elementwerelden kunnen helpen bewerkstelligen (hart – warmte, nieren – lucht en licht, lever – water/chemie en klank, longen – vaste vormen en leven). Deze ruimten zijn onderling verbonden op specifieke wijze. Kleur en vorm zijn in deze ruimten innig verbonden en helpen de weg naar de levenswereld door de ziel heen te bewerkstelligen. Elke ruimte heeft zijn specifieke werkingen;
-De hartruimte biedt de mogelijkheid om aan de verschillende wereldvisies te kunnen werken vanuit ons ik-beleven als zijnde een punt die weer tot de periferie uit kan groeien en zo de wereld vanuit deze wereldvisie om kan helpen vormen op door-ikte wijze (het Euclidische puntbewustzijn dat weer naar de periferie terugwerkt).
-De nierruimte biedt mogelijkheden om de gevoelens als kleur en vormtendensen helder te kunnen krijgen. Daartoe zijn meerdere beelden voor objectieve gevoelens (zeven paren) in de ruimte verobjectiveerd; deze leiden de diepte in naar een donker wordende tunnel die met het miltproces, en daarmee met het geheugen samen hangt.
-De leverruimte biedt mogelijkheden om de werkingen van ritmen en klanken in vorm te kunnen leren ervaren en als vormtendensen van wilsimpulsen te kunnen onderzoeken. Daartoe zijn de vormkrachten van specifieke, met verschillende levensgebieden samenhangende ritmen, in de vormgeving verobjectiveerd.
-De longenruimte heeft in zijn vijfvoudige geleding de mogelijkheid om de geheimen van ruimte en tijd te kunnen leren doorschouwen in het doen. Daartoe zijn ruimte-ervaringen in de geledingen toegepast.
Met de ruimten, en de gangen rondom en er naartoe, staan de beelden van de zuidelijke sterrenbeelden welke samenhangen met het betreffende orgaanproces, in verbinding, zoals die in de onderste rondgang zijn verbeeld. Elk zuidelijk sterrenbeeld hangt samen met een levensvoorgang en kan ons als ideaalbeeld ook weer helpen om deze in zijn gebaar bewust te krijgen.

Er zijn nog drie ruimten die met de bovengenoemde samenhangen;
-De miltruimte; een indigoblauwe tunnel die welvend de duisternis in voert, naar onderen toe, en waarmee men oefenend stap voor stap door middel van de organische beelden geholpen wordt zijn eigen individualiteit als weerslag van vele incarnaties te leren herkennen, en daarmee blokkades en mogelijkheden, alsmede karmische opdrachten helder te krijgen.
-De galruimte is als een verwijdende poort, komend vanuit de hartruimte, die rood gekleurd is en in elk van zijn geledingen geometrisch-organische vormen aan de wanden heeft, als een pulsering die vanuit de stuwende wilskracht wegen naar de toekomst baant. Met behulp van de vormwerkingen in de rode galruimte kan men de kracht en richting van zijn eigen wilsimpulsen, en daarmee samenhangend toekomstige karma, onderzoeken.
-Deze gang komt uit op een koeplevormige ruimte waarin Michaël, Raphaël, Gabriël en Uriël, en Christus in hun werkingen staan verbeeld (dus in niet-fysieke, organische vormwerkingen). Dit is de zogenaamde spiegelruimte, waarin wilswerkingen vanuit de binnenwereld en indrukken, ideeën en gedachten uit de buitenwereld samenkomen (De Kreeft-nis, aansluitend aan de gemeenschappelijke ruimte). Hierin zijn de vier wordingsronden van de aarde uitgebeeld als hulsels, samenhangend met een van de vier genoemde Aartsengelen.
Elke ruimte is in specifieke kleurwerkingen uitgevoerd, wat de beleving intensiveert. Door lichttunnels van buitenaf door middel van spiegels en/of kabels van glasfiber naar deze ruimten te geleiden, wordt zo veel mogelijk met daglicht gewerkt, gekleurd door glas en wanden.

Hallen

De drie hallen onder de overkoepelingen zijn elk van verschillende hoogte en kleurwerking (bewerkstelligd door middel van vensters) en kunnen dienen als foyers, en bevatten toegang tot de sanitaire ruimten (die in de constructieve zuilen van het gebouw zijn ondergebracht). Zij kunnen voor gesprekken, lezingen, cursussen en conferenties worden gebruikt. Ze hebben een gemeenschappelijke functie, sluiten aan bij de uiterlijk-innerlijke vormgeving van het gebouw en bevinden zich elk boven vier relevante toegangspoorten. Deze hallen hebben met de toneelzaal een meer openbare functie; de overige onderdelen en organen van het gebouw hebben een meer besloten karakter, welke meer toegankelijk zijn voor hen die een scholing willen ondergaan.

MtWhMaquetteZ MtWhMaquetteZO

MtWhMaquetteNW MtWhMaquetteNO2

Maquette van het gebouw met zicht op de hallen; vanuit resp. zuiden, zuidoosten, oosten, noordoosten en noordwesten.

wh-vooraanzicht-w wh-achteraanzicht-w

      Tekening gebouw uit het oosten                               Vanuit het westen
      G
rote ronde hal, 4 poorten                                         Achterkant toneel, zicht op middenstuk

wh-zijaanzicht                          Wh_NO_struiken

Vanuit het zuidwesten. Vier poorten en hal                        Vanuit het noordoosten

Nissen en gangen

Vanuit de zintuigpoorten  kon je in gangen en ruimten met specifieke vormen en kleuren, die corresponderen met de wegen die je ziel kan maken vanuit een zintuigindruk dieper in je wezen. Daarbij kom je de eigen mogelijkheden en weerstanden tegen, komt uit bij verschillende orgaanprocessen, en krijgt de mogelijkheden om je idealen te ontwikkelen. Deze werpen vaker weerstanden op in jou en om je heen. Daarvoor dien je innerlijk gebaren te maken om deze te kunnen realiseren: dat zijn deugden als gebaren. Dat doe je door je chakra’s te ontwikkelen. En zo ontwikkel je jezelf innerlijk.

MtWhDEUGD3 MtWhDEUGD08 MtWhDEUGD09 MtWhDEUGD10

wh-deugden-8-11

Enige deugdgebaren binnen hun ruimten; respectievelijk volharding, geduld, controle van de tong, en moed. Wasmodellen in de maquette; onder als tekeningen.

Constructie

Het gehele gebouw is in zijn constructie gedacht van glasfiberbeton, waarmee in principe elke vorm en constructie mogelijk is. Dit beton dient te worden afgewerkt met verschillende ademende, liefst zo natuurlijk mogelijke materialen als leem, kalk, gips, steen en hout. De beelden kunnen worden uitgevoerd in gekleurd glas, steen, hout en metaal/brons.
Als basis wordt gedacht aan vijf dubbele rijen van zuilen, welke in een kring de zaal omsluiten en zodoende deze en de orgaanruimten mogelijkheden biedt om aan opgehangen te kunnen worden; en de gangen kunnen tussen de zuilen worden opgehangen. De overkappingen hebben onafhankelijk van deze constructie hun eigen funderingen, waarop de gehele omhulling dient te worden gesteund. Beide constructies verplaatsen het zwaartepunt omhoog, boven van de grond, overeenkomstig de verbinding die het gebouw beoogt te leggen tussen hemel (geestwereld) en aarde. De gangen en orgaanruimtes zijn gelegen onder de grond, om de verbindingen met Moeder Aarde te bewerkstelligen, aangezien alle ontwikkeling naar de geest door Haar heen dient te gaan.

Het gehele gebouw is erop gericht op de mogelijkheden om de levenswereld, en daarmee Christus, door middel van inleven in de werkingen die ervan uitgaan, te kunnen beleven. Zo kan ieder mens vanuit zijn specifieke mogelijkheden en lot door middel van specifiek gerichte scholing er de innerlijke organen ontwikkelen om tot die levenswereld te kunnen komen. Het gebouw tracht zodoende een poort te vormen vanuit verschillende ingangen tot die wereld.
Onder andere kunnen daartoe op geëigende plaatsen speciaal voor het betreden van de levenswerelden ontwikkelde muziekinstrumenten worden geplaatst.
De onderdelen zijn grotendeels in gemeenschappelijke scholingsprojecten uitgewerkt. Daardoor is er een stuk sociale plastiek in het geheel verwerkt. De constructie zal zodanig zijn, dat er delen kunnen worden omgevormd wanneer dat nodig blijkt. Het gebouw blijft hierdoor organisch in ontwikkeling, overeenkomstig zijn sociaal-organische karakter. De uitvoering zal waar mogelijk in natuurlijke materialen zijn.

Over de landschapstuin

Het gebouw staat in een tuin waarin beelden, begroeiing en waterbewegingen nauw aansluiten bij de organische werkingen in het gebouw (welke meer uitgaan van de menselijke binnenwereld en diens verbinding met de godenwereld), die in hun organische zoeken een verbinding met de elementwereld en de daarin levende wezens bewust tracht te leggen, waardoor de overgang van buiten naar binnen een organische zal pogen te zijn. Hierdoor ontstaat een ademend geheel van landschapstuin en innerlijke landschapstempel. Deze beoogt om bewust met de natuurkrachten en -wezens in aanraking kunnen helpen brengen en verbinden. De beelden trachten de gebaren af te maken waartoe de natuur niet in staat is op grond van haar graad van openbaring. Als basis voor deze beelden worden genomen de oergebaren die Christus voltrok in de gang door de heilige week, waarmee Hij stap voor stap de antieke mysteriën openbaarde. Dit is in hun oerbeeld een wijze waarop wij de natuur kunnen ontsluieren, openbaren en zo mogelijk omvormen en bevrijden, waardoor we ook onszelf en de aarde kunnen bevrijden. Daardoor kan deze tuin bewustmakend en genezend werken. De natuurwezens en mensen kunnen een hernieuwde ontmoeting maken met elkaar, na eeuwen van ontkenning van hun bestaan. Dit kan een voorbeeldfunctie vervullen voor de gehele cultuur, waar de natuur en haar wezens eerder worden gedwongen dan gevraagd om mee te helpen. De in het landschap aanwezige elementkrachten zullen middels beplanting, dynamiserende waterlopen en kwalitatieve verbeteringen door het toedienen van belevendigende preparaten, worden aangewend en versterkt. Dit om hun werkingen op waarde te schatten en zo mogelijk te intensiveren.
Deze tuin sluit daardoor naadloos aan op het gebouw. Het geheel biedt mogelijkheden tot bewustwording en scholing van scheppende innerlijke organen.

MtWhTuinbeeld4  MtWhTuinbeeld6_2

Enige modellen van tuinbeelden (was en klei); ‘tempelleringen’, ‘piéta’. Onder tekeningen.

tempelleringen

tuinbeeld-pieta

Werkwijze voor de tot stand koming

MtWhCursusbuiten

 Nicolaas heeft op regelmatige tijden samen met een groep geëngageerde deelnemers in wisselende bezetting gewerkt aan het project. Zij komen door gesprek, samenwerking en in plastiek tot beeldvorming van zielegebaren, ideeën en deugden en de ruimten waarin zij zullen komen te staan. Aan elkaar toetsen ze deze beeldvorming en de erachter liggende ideeën binnen leven en werk. Nicolaas werkt met muziek en plastiek met deze groep mensen. Hij is vooral bezig met de beeldvorming van de werking van sterren en planeten en hun afspiegeling in mens en natuur, en gaat na hoe die werkingen in mensen en hun gedragingen en in plastiek zijn te herkennen in vorm, gebaar en houding. In de plastiek tracht hij een algemene vormtaal te herkennen. De werking van geestelijke wezens in natuurkrachten onderzoekt hij door middel van muziek en muziektheater. Hiertoe heeft hij de klank- en vomfenomenologie en astrosofie uitgewerkt, zodat deze als poorten naar de levenswereld kunnen dienen. Alle cursussen die hij momenteel in binnen- en buitenland geeft, hangen meer of minder sterk samen met het gebouw.

Gestreeft wordt daarbij naar een door meerdere mensen als objectief ervaren werking van de levenswereld, de ziel en de geest in zichzelf en in de wereld, welke zich grondvest op de hogere stappen van de goetheanistische fenomenologie.

De maquette is vervaardigd uit was en hout. Er wordt gewerkt aan een video versie met verbeterde tekeningen, waarbij de wegen door de zintuig-poorten als scholingswegen worden uitgewerkt. Zie ook de nieuwe video-presentatie.

Realisatie

Er is een groep mensen die een woon-werkproject willen realiseren, waar op het terrein het gebouw kan komen. Om de sociale bedding van het project te vormen, zijn negen mensen bereid om dit in principe te steunen, en ook daadwerkelijk met hun eigen geestelijke inzichten en bestrevingen te dragen en vullen. Zij willen zich inzetten om op dit terrein te gaan wonen en werken. Doel daarbij is om de geesteswetenschap een vernieuwende vervolgimpuls te geven, ieder vanuit de initiatieven die hij of zij daartoe met zich mee draagt. Het gebied is daarom niet enkel een plaats voor het gebouw, maar tevens een ontmoetingsplaats voor geestelijk strevende mensen, binnen en buiten het woon- en werkproject, en tracht op den duur een uitstraling te hebben in de cultuur. Dit omdat de deelnemers het grote gebrek onderkennen binnen de huidige samenleving aan een op de geest en haar werkingen gericht perspectief om voor en vanuit te streven. Getracht wordt om de methoden van geesteswetenschap uit te breiden en aan te laten sluiten bij de vraag van het moment.
Zo wordt ernaar gestreefd om op het terrein te verwezenlijken:
-Ateliers voor kunstenaars in verschillende richtingen (beeldend, muzisch, plastisch).
-Een werkplaats voor verschillende materialen om de krachten van de substanties in hun uitwerking en vormtendensen te kunnen ervaren.
-Ruimten voor verschillende scholingscursussen, voor geïnteresseerden, voor kunstenaars, maar bijvoorbeeld ook voor bedrijven. Ruimten voor symposia en congressen.
-Opleiding astrosofie in drie niveaus.
-Een winkel met eigen of verwante producten en productinformatie.
-Overnachtingsruimten.
-Een landschapstuin met beelden en elementvormen in grond en groen om met natuur en haar wezens opnieuw te leren omgaan.

Het woon-werkgedeelte zal in een zelfstandige woningbouwvereniging worden ondergebracht, welke echter in een joint-venture-constructie met stichting Fjodor het gehele project financieel zal trachten te dragen.

MtWhFjodorlogo2 voor cultuurvernieuwing vanuit de nieuwe sterrenwijsheid
Smeenk 52, Amstelveen.
Tel 06-29010787, C. van der Straaten (voorzitter).
ING Bank Nederland; IBAN: NL20 INGB 0007 7043 70. BIC: INGBNL2A

Middelen

Aangezien het hier om vernieuwing van de geestelijke impulsen gaat, wordt er geldelijke steun van omstanders via crowd funding gezocht, die een dergelijk project een warm hart toedragen en het op deze wijze ook als sociale bedding willen dragen.
Zo is er een vriendenkring in het leven geroepen van donateurs, die elk deelgenoot worden van het reilen en zeilen op en rond het project. Er komt een rondschrijven met inhoudelijke en bespiegelende stukken, en natuurlijk verslagen over de voortgang. Daarnaast worden ook beleggers in de grond en borgstellenden gezocht.

U kunt voor minimaal € 35 per jaar donor worden van de Fjodor stichting. U steunt ons en ontvangt tijdschrift Sterrenwijs (verschijnt 4x per jaar) over de projecten en voortgang van Fjodor en het gebouw.

Voor actieve deelname in de opbouw is er natuurlijk ook volop gelegenheid; in de vorm van deelname aan de bouw, in een stuurraad, ofwel op andere, zelf in te vullen wijze.

Nicolaas de Jong.

Er is een boek met tekeningen en afbeeldingen van de wassen en houten modellen voorhanden. € 15, – excl. verzendkosten.
Te bestellen via runewerkplaats@gmail.com .

Terug naar boven