Astrosofie

Over astrosofie, de nieuwe sterrenwijsheid , ofwel ‘liefde voor de wijsheid voor de sterren’

Astrosofie bestaat uit drie niveaus:

Astrosofie als een weg naar imaginatie, helder zien

Astrofonie als een middel om inspiratie te ontwikkelen

Astrognomie als een middel om intuïtie door daden en waarnemingen te ontwikkelen

Aan de basis van dit werk staat de zoektocht naar de werkingen van het Wereldwoord door de levenswereld van vormkrachten heen. Uitgangspunt daarbij, deels ontwikkeld door eigen innerlijke, geestelijke ervaringen en hun toetsing aan de werkelijkheid, is kennis omtrent de mens in al zijn lichamelijkheden en de samenhangen daarmee met de werkingen van de hogere engelwezens op de mens vanuit de sterren en planeten. Dit is vormgegeven in de astrosofie, de nieuwe sterrenwetenschap, en diens verdere uitwerkingen en toepassingen in astrofonie en astrognomie.

Astrosofie is een vorm van sterrenkunde die de vier lichamelijkheden van de mens en hun verankering in de vier natuurlijke rijken van vuur, lucht, water en aarde alsook hun betrekkingen tot de sterrenbeelden en planeten in beschouwing neemt. Uitgangspunt vormen antroposofische gezichtspunten, die door middel van nieuw ontwikkelde onderzoeksmethoden van de fenomenologie getoetst worden, en zo verrijkt worden met nieuwe onderzoeksresultaten.

Astrofonie is een uitwerking van de sterren- en planeetwerkingen in de mens die zijn te benaderen in klank, muziek en ritme. Er wordt onderzoek gedaan door middel van zangimprovisatie, ook worden onderzoeksresultaten toegepast in composities, die zo mogelijk worden uitgevoerd. Zang opent de ziel voor de waarnemingen van hogere werelden, waarmee men zich al zingende verbindt. Verder is er een muziektheorie uitgewerkt, die samenhangen aangeeft tussen muzikale wetten en de werkingen vanuit planeetsferen en dierenriemtekens, zoals die zich in de menselijke constitutie uitdrukken.

Astrognomie is een verdere uitwerking die de astrosofische en astrofonische uitgangspunten in organische vormgeving door middel van boetseren tracht te benaderen en onderzoeken. Elke door de mens gedane daad, zijn houding, gevoel en gebaar, zijn uitingen van de in hem opgenomen werkingen van sterren en planeten en de wezens die daardoorheen werkzaam zijn. Dit wordt door middel van vormgeving onderzocht, in de mens en in de verschijnselen.
Uitgangspunt voor deze vormen van onderzoek is de fenomenologie van Goethe. Deze bestaat uit vier stappen. Ten eerste de waarneming. Ten tweede het tot een innerlijk ‘oer’beeld laten worden van de idee of ideeën achter het waargenomen verschijnsel door dit helder te doordenken. Ten derde het wegdenken van dit oerbeeld, om het in zijn innerlijke metamorfose als een ontwikkelingsproces waar te kunnen nemen. Ten vierde het ontdekken van de zin in het verschijnsel zoals het zich als wilsmanifestatie voordoet. Met name de twee laatstgenoemde stappen, die van het zoeken van de innerlijke leiding in metamorfoseprocessen en die van de zingeving worden in de astrofonie en astrognomie onderzocht. De astrosofie tracht tot beeldend inzicht te komen van de planeet- en sterrenwerkingen in de verschijnselen (overeenkomstig de tweede stap). Met astrofonie en astrognomie hangen samen de stappen inspiratie en intuïtie (helder voelen en helder willen) als ontwikkelingswerk. 
Er wordt binnen dit kader primair vanuit kunstzinnig onderzoek gewerkt, niet direct vanuit de gedachtevorming, hoewel de inzichten vanuit de antroposofie over de samenhangen tussen mens en kosmos wel als uitgangspunt en onderwerp worden genomen bij het stellen van onderzoeksvragen. De ingang via de gevoelens en kunst hangt samen met de voortschrijdende ontwikkeling, waarbij nu de weg via het hart met de gevoelens direct toegankelijk is geworden. Jaspis geeft cursussen en begeleiding in de genoemde bewustzijnslagen, en noemt onderzoek naar de innerlijke leiding, het leren inleven in de sturende processen, objectieve kunst. Het leren waarnemen van de wilskiem der verschijnselen, in andere wezens en in zichzelf, en het kunnen helpen ontwikkelen, wordt genoemd morele techniek. Samenzang en boetseren zijn geëigende middelen om een toegang te vinden tot innerlijke leiding en waarnemen van wilskiemen, daar ze de waarnemer direkt met de verschijnselen verbinden en hem deze in en door zijn ziel heen laten beleven. Het voorwerk hiertoe is voornamelijk gedaan door Nicolaas M. de Jong.