Fjodor

Stichting ter vernieuwing van wetenschappen, kunst en cultuur

vanuit de astrosofie

Nieuw: Onze trainingen nu ook online

Deze stichting stelt zich ten doel het innerlijk werk in de toegepaste astrosofie, zoals dat wordt uitgewerkt binnen de Rune Werkplaats en de Jaspis School, alsmede met het uitvoeren van landschaphelingsprojecten, te steunen, zowel intentioneel als financieel. En hiernaast elke vorm van wetenschap en praktische beoefening die de werelden van het leven, de ziel en de geest in mens en wereld stimuleert en verdiept, door zowel praktische ondersteuning als ook een bedding ervoor vormend. De stichting bestaat vanaf 1996. Voor meer informatie, klik hier.

Deze stichting heeft als doel wetenschappelijk, kunstzinnig en praktisch werk dat voort komt uit de vernieuwde sterrenkunde, de astrosofie, te ondersteunen en stimuleren. Daarmee beoogt zij de cultuur een vernieuwende impuls te geven vanuit deze sterrenwijsheid. In de sterrenhemel (sterren en planeten) staan de ideeën voor de verwezenlijking van mens en wereld neergeschreven. Weet men die te duiden en ook aan te wenden, dan kan men die ontwikkeling in zich trachten te verwezenlijken. Het duiden doet de astrosofie, het toepasbaar maken de hieruit ontwikkelde astrofonie en astrognomie.

Dit is de vernieuwde antroposofie, die is uitgebreid met methoden voor de ontwikkeling van inspiratief horen, voelen en sturen, en van intuïtief waarnemen en handelen.

Wij verwezenlijken een hogeschool voor geesteswetenschap, objectieve kunst en morele techniek. Hierin dienen de in ieder mens sluimerende krachten van zijn hogere geest een mogelijkheid tot ontwikkeling te krijgen, en wel door scholingsmethoden hieromtrent aan te reiken. De vernieuwde school voor geestimpulsen kan midden in onze samenleving staan, waaruit deze zich kan voeden en worden geïnspireerd. Het zal bestaan uit de volgende drie afdelingen:

  1. Geesteswetenschap. Een wetenschap die zich verrijkt doordat men het denken cultiveert en richt op de werkingen van de geest, waardoor het doortrokken wordt met het imaginatieve bewustzijn. Dit wordt het bewustzijn van de helderziende genoemd. Als basis hiertoe dient de binnen de Rune-werkplaats ontwikkelde astrosofie.
  2. Objectieve Kunst. Een wijze van kunst bedrijven die zoekt naar de uitwerkingen in de mens, in de natuur en het universum in kunstzinnige scheppingen. Dit biedt mogelijkheden om de innerlijke leiding binnen processen te ervaren en toe te passen, en geeft mogelijkheden om inspiratieve vaardigheden te ontwikkelen (helder voelen en helder horen). Het is het bewustzijn van de ingewijde dat men hiermee ontwikkelt. Een basis hiertoe is de astrofonie.
  3. Morele techniek. Een techniek die tracht om het goede dat schuilt in ieder verschijnsel en wezen, tot ontwikkeling te brengen. Zodoende kan zo’n techniek helpen bij de ontwikkeling van helder willen, het intuïtieve bewustzijn. Het is het bewustzijn van de magiër dat men hiermee kan ontwikkelen; de scheppende krachten van de mensenzoon. Basis hiertoe zijn de werkmethoden van de astrognomie.

Daartoe hebben de stichting en de ermee verbonden mensen een aantal initiatieven ontplooid. Vooronderzoek in de astrosofie is gedaan door Nicolaas M. de Jong, fenomenoloog, astrosoof, beeldend en musisch kunstenaar en schrijver. Hij heeft middels fenomenologische onderzoekingen, cursussen en workshops de werkingen van sterren en planeten binnen mens en natuur op dusdanige wijze onderzocht, dat hij er werktuigen van kon maken om door te dringen in de werelden van het levende, van de ziel en van de geest. Daartoe heeft hij de astrologie en astronomie eerst verwijd en aangevuld met de inzichten van Rudolf Steiner’s anthroposofie dat de mens vier dooreenwevende lichamelijkheden heeft, te weten een fysiek en een levenslichaam, een ziel en een geest. De inzichten die hierdoor ontstaan in de werkingen van sterren en planeten, zijn te vatten in de term astrosofie, ofwel wijsheid omtrent de sterren en planeten. Werkmethoden voor onderzoek vormden de door Goethe ontwikkelde fenomenologie, waarvan Nicolaas de hogere stappen middels klank en vormonderzoek heeft uitgebreid. Dit heeft zijn weerslag gevonden in een aantal boeken, uitgegeven als Rune boeken (zie onder www.runework.eu).

Op aanvraag van verschillende kanten zijn vanaf 1993 scholingstrajecten ontstaan, waarbij de onderzoeks- en werkmethoden van de astrosofie in binnen- en buitenwereld verder zijn ontwikkeld en verfijnd. Dit heeft zijn beslag gekregen in de Jaspis School. Basis van de fenomenologische werkmethoden zijn improviserend samenzingen (om de ziel met de verschijnselen te verbinden) en uitboetseren wat men in de verschillende levens- en zielegebieden heeft waargenomen. Ook heeft dit geresulteerd in de oprichting van de Fjodor stichting. Er zijn steeds nieuwe deelnemers bij gekomen, terwijl Nicolaas zijn bezigheden ook naar het buitenland verlegde (VS, geheel Europa). Er zijn op meerdere plekken cursussen en werkverbanden ontstaan.

In aanloop naar een gebundelde geesteshogeschool wil de stichting bevorderen dat er op meerdere plaatsen actief aan vitaliteit, genezing en innerlijke groei wordt gewerkt. Hiertoe worden verschillende disciplines bijeengebracht Dit behelst preventieve gezondheidszorg en actieve deelname, die de genezing van mensen en organisaties ten doel hebben.

De huidige actieve dragers, Marion Groenendal en Nicolaas de Jong, hebben een voorlopig geschikte locatie in Waddinxveen als aanloop om een vast cursus- en scholingsverband te kunnen huisvesten, en een basis te vormen voor de activiteiten. Tevens een atelier waarin verder aan beelden, instrumenten en andere moreeltechnische producten kan worden verder gewerkt.

Hun samenwerking is een directe uitwerking van de vernieuwde antroposofie, zoals die in 1923 door Rudolf Steiner geïnitieerd is: hierbij werden de nieuwe mysteriën opgestart onder leiding van de antroposofie, waarbij er vertegenwoordigers van alle serieuze geestelijke stromingen van over de gehele wereld aanwezig waren en hieraan mee hebben gedaan. Marion Groenendal en Nicolaas de Jong voelen zich hiermee zeer verbonden. Marion organiseert verbindende en duurzaam helende workshops en evenementen via Lifeflows. Zij werkt nu vanuit oosterse tradities, zoals Universal Healing Tao, Quantum Touch en via beoefening vanuit het Tibetaanse boeddhisme (Tummo); Nicolaas vanuit zijn mede-initiërende achtergronden bij de Essenen, Indianen, Kelten, Tempeliers, Rozenkruisers en Antroposofie, en nu de verdere uitwerkingen hiervan in de Astrosofie. Zij vinden elkaar in het werken vanuit en naar de levenswerelden en van hieruit naar de werelden van de ziel en de geest. Zij werken al meer dan 10 jaar hierin samen, zowel als compagnons als ook als levenspartners.

Een speerpunt van hun samenwerking is de door Nicolaas uitgewerkte muziek vanuit de sferenharmonie, welke hij toepasbaar heeft gemaakt op de horoscoop. Marion werkt met deze muziekmethode bij meervoudig gehandicapten, met mooie resultaten. Nicolaas werkt met deze muziek bij landschapstelingen en als steun bij innerlijke ontwikkeling van de mensen die hij begeleidt. Dit is een concrete uitwerking van de Astrofonie.

Uiteindelijk wordt gezocht naar de realisatie van het scholingsgebouw de Fjodor Dome, waarin de door de cursisten en medewerkers ontwikkelde innerlijke gebaren die samenhangen met de ontwikkeling van het innerlijke kind dat kan uitgroeien tot de mensenzoon, ons scheppende grote geestwezen, en zodoende met de woordkrachten, tot in de ruimtelijke manifestatie zichtbaar kunnen worden. Van dit gebouw zijn bouwtekeningen en video presentaties voorhanden.

Voor onze projecten, klik hier

Nieuw: de gehele opleiding Innerlijke Ontwikkeling is nu geheel online en in onderdelen op eigen tempo te bestellen volgen. Klik hier voor de opleiding. En klik hier voor de uitnodigingsvideo.

Zie ook onze online kerstscholing als traject.

 

Graalsei binnen 2013-01-30 (12.04.32-221 AM)

     Astrosofie is liefde voor kennis van de sterren

     die gaat door het hart heen:

     Inzicht wordt tot wijsheid,

     en door liefdevol wegen en spelen

     kan deze worden toegepast op ontwikkeling

     in het fysieke bestaan, het leven, de ziel en de geest.

 

Zie hier onze inleidende video in de astrosofie

 

            Wij zijn van de sterren gekomen,

            kleedden ons in planetenmantels,

            om op aarde een ontwikkeling te gaan

            van een onschuldig kind

            dat leert van de aardse werkelijkheid

             zijn geestoorsprong weer te vinden

            en zich te ontwikkelen

            door een waarachtig mens te worden,

            makend zo de Mensenzoon in zich,

            een stralend engelwezen.

 

De Rune-Werkplaats heeft daar hulpmiddelen voor ontwikkeld:

een weg door de aarde heen

terug naar de sterren.

 

Zie voor een overzicht van onze producten onze webshop

Lees onze blogs over astrosofie

 Volg ons op Facebook (230+ likes)

 

Lees onze Jaspis Nieuwsbrief van juni

 

Zie ook de video presentatie van de Rune instrumenten

 

Ons bankcontact:

ING Bank Nederland
IBAN: NL20 INGB 0007 7043 70
BIC: INGBNL2A

Inschr. no. KvK Amsterdam S 41216681